Informacija

Gamintojai

                                                             Privatumo politika

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS

WWW.PARDUOTUVE-TELORA.LT

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Asmens duomenų tvarkymą, atliekamą MB „Telora“ elektroninės parduotuvės www.parduotuve-telora.lt veikloje, ir numatyti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi sutinkamai su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, įsigaliojus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, Įmonės procedūrų, nustatančių tinkamam ir saugiam Asmens duomenų tvarkymui būtinas taisykles, reikalavimais.

MB „Telora“ užtikrina, kad Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šiose Taisyklėse nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

MB „Telora“ taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

  1. 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.      Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.parduotuve-telora.lt.

1.2.      Pardavėjas – MB „Telora“ buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 19-16 Vilnius, juridinio asmens  kodas 303963378.

1.3.      Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas. Šių Taisyklių apimtyje Pirkėjas, kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas laikomas, kuris užsiregistravo elektroninėje parduotuvėje www.parduotuve-telora.lt ir/ar įsigijo prekę užsisakė Naujienlaiškį Tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.4.      Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis Elektroninėje parduotuvėje ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo, įsigaliojus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, reikalavimai.

1.5.      Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.6.      Duomenų valdytojas – MB „Telora“ buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 19-16, Vilnius, juridinio asmens kodas 303963378, kuris yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

1.7.      Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant www.parduotuve-telora.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.8.      Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.9.      Taisyklės – šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patalpintos elektroninės parduotuvės www.parduotuve-telora.lt internetiniame puslapyje.

1.10.   Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą (transporto paslaugų teikėjai (kurjeriai), serverių – svetainės talpinimo, elektroninės parduotuvės priežiūros, mokėjimo/aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės).

1.11.   Paskyra – Pirkėjo prisiregistravimo prie www.parduotuve-telora.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.

 

  1. 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.      Taisyklėse numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo nuostatos Pirkėjui naudojantis www.parduotuve-telora.lt teikiamomis paslaugomis.

2.2.      Taisyklės skirtos apsaugoti ir ginti elektroninės parduotuvės www.parduotuve-telora.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3.      Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.4.      Su Taisyklėmis galima susipažinti ir jas atsispausdinti bet kuriuo metu www.parduotuve-telora.lt interneto svetainėje. Apie visus būsimus Taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti. Taisyklės bus įkeliamos į www.parduotuve-telora.lt interneto svetainę.

 2.5 Pirkėjas gali ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką " Ištrinti visus mano duomenis"

2.6 Pirkėjas gali parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką "Parsisiųsti visus mano duomenis"

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1  Pirkėjas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, siekiant tinkamai suteikti Pirkėjui paslaugą, Pardavėjas tvarkys tokius jo asmens duomenis, kuriuos jis jam pateiks:

–       vardą, pavardę

–       gimimo datą

–       telefono numerį

–       elektroninio pašto adresą

–       prekės pristatymo adresą

–       lytis

–       pirkimo istorija (įsigytos prekės kaina ir pan.)

–       prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.)

–       IP adresas

 

3.2   Pirkėjas sutinka, kad bus tvarkomi duomenys iš mokėjimus aptarnaujančių įmonių (bankų):

-        banko sąskaitos numerį

 

3.3.      Pirkėjas yra atsakingas už 3.1. punkte nurodytų duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

3.3.1.   koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas.

3.3.2.   kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@parduotuve-telora.lt dėl Paskyros panaikinimo/ištrynimo;

3.4.      Pardavėjas, Asmens duomenis naudotinus elektroninės prekybos tikslu nustato saugojimo trukmę – 5 kalendoriniai metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.

3.5.      Pardavėjas suteikia Pirkėjui teisę registruojantis arba lankantis Elektroninėje parduotuvėje www.parduotuve-telora.lt išreikšti savo sutikimą, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkytų šiuos jo asmens duomenis:

 

–            elektroninio pašto adresą

 

3.6.   Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.5. punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslu, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios www.parduotuve-telora.lt ir Paskyros lange „Mano paskyra“ nuimti žymėjimą „Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį’’ ir įvesti slaptažodį ar pateikus atsisakymą el. paštu: info@parduotuve-telora.lt.

3.7.       Pardavėjas, Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslu nustato saugojimo trukmę – 5 kalendoriniai metai nuo duomenų pateikimo dienos.

3.8.       Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.8.1.  jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

3.8.2.  vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.8.3.  teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.8.4.  jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

 

3.9.  Pirkėjas turi šias teises:

3.9.1.  4.3 punkte numatyta tvarka, pateikęs užklausą Pardavėjui raštu (paštu, el.paštu) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Pardavėjas.

3.9.2.  pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus.

3.9.3.  pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@parduotuve-telora.lt reikalauti panaikinti/ištrinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, ar kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

3.9.4.   pateikęs prašymą Pardavėjui raštu ir tinkamai save identifikavęs kaip tai numatyta 4.3. punkte, reikalauti, kad jo duomenys būtų perkelti kitam Duomenų valdytojui.

3.9.5.  nesutikdamas su Taisyklėmis nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.parduotuve-telora.lt.

3.9.6.  Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Taisyklių 3.6. punktuose numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.9.7.  manydamas, kad jo duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, ar kitų įstatymų nuostatų, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (Priežiūros instituciją).

3.10.   Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.11.   Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.10 punkte. Duomenų valdytojo nurodymu Pardavėjo partneriai perduotus duomenis saugiai sunaikina kaip jie tampa nereikalingi tam tikslui vykdyti dėl kurio buvo perduoti.

3.12.   Pardavėjas Asmens duomenis saugo šių Taisyklių 3.4 ir 3.7 punktuose numatytą laiko tarpą. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Taisyklių 3.13 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi tiek kiek būtina pagal Taisyklių 3.13. punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

3.13.   Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas gautus elektroninės prekybos tikslu turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Pardavėjo vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo:

 (a) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar

(b) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas,

(c) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus,

(d) ar (ir) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.14.   Asmens duomenys dėl 3.13 punkte nurodytų veiksmų sunaikinami neautomatiniu būdu nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus. Tokių duomenų sunaikinimą neautomatiniu būdu privalo sankcionuoti vadovas arba įgaliotas asmuo. Pirkėjas, tinkamai save identifikavęs, bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Perkūnkiemio g. 19-16, Vilnius , 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@parduotuve-telora.lt iš Taisyklių 3.1 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso.

3.15.   Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisako juos ar dalį jų atlikti. Atsakymas Pirkėjui paruošiamas raštu ir pateikimas tokiu būdu, kokiu buvo gautas iš Pirkėjo, nebent Pirkėjas prašyme nurodė, jog pageidauja atsakymą gauti kitu būdu.

 

  1. 4. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

4.1.       Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse.

4.2.      Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Pardavėjas iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Taisyklėse numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau Pardavėjas turi teisę netrinti Asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3.       Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis tik tinkamai save identifikavęs, tai yra, pateikęs Pardavėjui tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Jeigu su Pirkėjo duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą. Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Pardavėjas surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas pateikia Pardavėjui raštu (paštu, el.paštu).

4.4.      Pardavėjas gavęs Pirkėjo nurodytą paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

4.5.      Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Pardavėjas turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

4.6.      Jeigu Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

 

  1. 5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1.      Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos teisės aktai, kiti, asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, įmonės vidinės procedūros, nustatančios įmonės Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles ir Pardavėjo prisiimtus įsipareigojimus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

5.2.      Pardavėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasis nustatytu II asmens duomenų saugumo lygmeniu, įgyvendina šias organizacines ir technines Asmens duomenų apsaugos priemones:

 

–       Organizacinės:

5.2.1.  Pardavėjas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas. 

5.2.2.  Kai dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus Pirkėjų teisėms ir laisvėms, Pardavėjas pagrįstai nedelsdamas informuoja Pirkėjus apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą.

5.2.3.  Pardavėjas, siekdamas užtikrinti, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina, duomenų peržiūrą atlieką ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius ir saugiai automatiniu/neautomatiniu būdu sunaikina tų Pirkėjų duomenis, kurių duomenų saugojimo terminas pasibaigė.

 

- Techninės:         

5.2.4.  Pardavėjo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai), su kuriais visais atvejais yra sudaromos rašytinės sutartys ir kurie pagal jas teikia techninio aptarnavimo, IT sprendimų paslaugas, užtikrina įmonės duomenų bazių apsaugą nuo neteisėtų prisijungimų (tiek vidinių, tiek išorinių), žalingų programų, veiksmų, kuriais galima būtų pažeisti Asmens duomenų teisinę apsaugą.

5.2.5.  Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

5.3.      Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.parduotuve-telora.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

 

  1. 6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1.   Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjas naudoja techninius ir sisteminius slapukus. (žr. lentelę).

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Id_lan g

Data ir laikas kada slapukas buvo sukurtas ( metai-mėnesis-diena)

Įeinant į svetainę

20 dienų

Unikalus identifikatorius

Id_cur rency

ID pasirinktos kalbos

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Unikalus identifikatorius

Last_v isited_catego ry T

ID pasirinktos valiutos

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Unikalus identifikatorius

ajax_b lockcar t_disp lay

ID paskutinio lankyto produkto kategorija

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Unikalus identifikatorius

Viewed

Krepšelio blokas yra „išplėstas“(pridėta prekių) ar „neišplėstas“ (nėra pridėta prekių)

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Vartotojo unikalus numeris

id_wis hlist

Neseniai peržiūrėtų produktų ID, kaip atskiras sąrašas

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Vartotojo unikalus numeris

checked TOS

ID norimų produktų sąrašas, kuris yra norimų produktų sąraše

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Vartotojo unikalus numeris

id_gue st

„Paslaugų teikimo sąlygos“ žymėjimas (1 buvo peržiūrėta, 0 – ne)

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Unikalus identifikatorius

id_con nection s

Svečio ID, neprisijungę klientai

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Unikalus identifikatorius

id_cus tomer

Prisijungimo ID, lankytojo sesijos laikas

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Unikalus identifikatorius

custome r_last name

Kliento ID, prisijungimo laikas

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Vartotojo unikalus numeris

custome r_firs tname

Kliento pavardė

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Vartotojo unikalus numeris

Logged

Kliento vardas

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Vartotojo unikalus numeris

Email

Laikas, kurį klienas prisijungęs

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Vartotojo unikalus numeris

id_car t

El. p., kurį klientas naudoja prisijungimui

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

El. paštas

checksu m

ID dabartinio krepšelio, kuris yra krepšelių bloke

Vartotojui prisijungus/

apsipirkus

20 dienų

Vartotojo unikalus numeris

_ga

Duomenų naudojimo tikslas yra surinkti informaciją kai Vartotojai naudojasi internetiniu puslapiu, kaip dažnai grįžta atgal, iš kur atėjo ir pan.

Įeinant į svetainę

2 metai

Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galite rasti:

Google Analytics aptarnavimas: http://

www.google.it/analytics

e https:/

/www.google.com

/analytics/learn/privacy.

html?hl=it

_gat

Įeinant į svetainę

10 minučių

_gid

Įeinant į svetainę

1 diena

 

6.2.   Klientas tęsdamas naršymą elektroninės parduotuvės www.parduotuvė-telora.lt svetainėje sutinka dėl automatinio Slapukų įdiegimo į kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį.

6.3.   Naršyklės nustatymais Klientas gali ištrinti arba blokuoti visus Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis elektroninės parduotuvės www.parduotuve-telora.lt svetainės funkcijų gali neveikti arba visiškai neveikti.

 

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.   Šios Taisyklės talpinamos elektroninėje parduotuvėje www.parduotuve-telora.lt.

7.2.   Šios Taisyklės peržiūrimos kartą per 2 (du) metus ir esant poreikiui atnaujinamos.

7.3.   Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 17 d. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus bus skelbiama viešai patalpinat Taisykles elektroninės parduotuvės www.parduotuve-telora.lt svetainėje.